ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปาฐกถาพิเศษ เอกลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง เอกลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยไทยในกระแสประชาธิปไตยโลก โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐–๑๑.๐๐ น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสำนักสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และรายงานกิจกรรมที่สมาชิกของสำนักได้มีส่วนรวมกับโครงการอื่น ประกอบด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาโบราณคดี ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๗ หนังสือที่ได้รับรางวัล คือ คู่มือนำชม ๓๓ พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ราชบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะอำนวยการวิชาการโครงการวิจัยศึกษากระบวนการและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เป็นที่ปรึกษาติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยศึกษากระบวนการและผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ปรึกษาติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยศึกษากระบวนการและผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนอนุบาลสตูลและโรงเรียนบ้านโกตา จังหวัดสตูล

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ภาคีสมาชิก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามคำสั่งสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา ราชบัณฑิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๕๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยกรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต และนายกฤษฎา บุณยสมิต ภาคีสมาชิก ได้รับการแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย

ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา ประเภทวิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครอบครัว : เบ้าหลอมที่แข็งแกร่งของสังคมไทย” ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล” จัดโดยสมาคสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

และรองศาสตราจารย์ ดร.สิวสี ศิริไล ราชบัณฑิต ประเภทวิชาอัคฆวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “กระบวนการขอความยินยอม (Informed consent process)” ในโครงการอบรม Good Clinical Practice Training

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการสานเสวนาระหว่างราชบัณฑิตกับภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง “ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองอย่างยั่งยืน และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนาประเทศไทย” ในประชุมครั้งนี้จะเป็นการเสวนาระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี ราชบัณฑิต สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ขำเขียว ภาคีสมาชิก สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา และพร้อมทั้งบรรยายผลงานทางวิชาการ ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ใต้ปีกของ AI โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด ภาคีสมาชิก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ และเรื่อง จิตวิทยาการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการตื่นรู้ของคนไทยรุ่นแซด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประเภทวิชาจิตวิทยา

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →