รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา

ประเภทวิชาสาขาวิชาราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
๑. ปรัชญา  ๑. อภิปรัชญาและญาณวิทยา๑. ศ.อดิศักดิ์  ทองบุญ ๒. ศ. ดร.เดือน  คำดี ๑. รศ.วนิดา  ขำเขียว  ๒. ผศ.สุนัย  ครองยุทธ 
  ๒. อัคฆวิทยา๓. ศ.กีรติ  บุญเจือ ๔. รศ.สิวลี  ศิริไล ๕. ศ. ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน ๓. ดร.รวิช  ตาแก้ว  
  ๓. ตรรกศาสตร์๖. ศ.จำนงค์  ทองประเสริฐ ๗. ศ. ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์  
  ๔. ศาสนศาสตร์๘. ศ. ร.ท. ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ ๔. พลเรือตรี ทองย้อย  แสงสินชัย
๒. นิติศาสตร์  ๑. กฎหมายอาญา ๕. นายสงวน  ลิ่วมโนมนต์ ๖. ศ. ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ๗. ศ. ดร.ศักดา  ธนิตกุล  
  ๒. กฎหมายแพ่ง๙. ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ
  ๓. กฎหมายรัฐธรรมนูญ๑๐. ศ. ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
  ๔. กฎหมายปกครอง๑๑. ศ. ดร.วิษณุ  เครืองาม
  ๕. กฎหมายเศรษฐกิจ 
  ๖. กฎหมายธุรกิจ๑๒. ศ. ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร
  ๗. กฎหมายการเงินและภาษีอากร 
  ๘. กฎหมายระหว่างประเทศ๑๓. ศ. ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์
  ๙. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
๑๐. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
๑๑. กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม 
๑๒. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. กฎหมายสังคม ๘. ศ.สุดาศิริ  วศวงศ์
๓. สังคมศาสตร์๑. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์๑๔. ศ.นรนิติ  เศรษฐบุตร ๑๕. นายอนันต์  อนันตกูล ๑๖. ศ. ดร.วรเดช  จันทรศร๙. รศ. ดร.โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์ ๑๐. รศ. ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์ ๑๑. ศ. ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ๑๒. รศ. ดร.นิยม  รัฐอมฤต ๑๓. ศ.พิเศษ วิชา  มหาคุณ
  ๒. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา๑๗. ศ. ดร.จุมพล  สวัสดิยากร ๑๘. ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ ๑๙. รศ. ดร.ชาย  โพธิสิตา๑๔. ศ. ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล  
  ๓. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม๒๐. ผศ. ดร.ปฐมาภรณ์  บุษปธำรง๑๕.นางสุนันท์  ไทยลา
  ๔. เศรษฐศาสตร์๒๑. ศ. ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร๑๖. ศ. ดร.ปราณี  ทินกร ๑๗. นายวิรไท สันติประภพ ๑๘. ศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
  ๕. บริหารธุรกิจ๒๒. ศ. ดร.ผลิน  ภู่จรูญ๑๙. ศ. ดร.พรชัย  ชุนหจินดา ๒๐. ศ. ดร.กุณฑลี  รื่นรมย์
   ๖. นิเทศศาสตร์๒๓. ศ.สุกัญญา  สุดบรรทัด๒๑.นายมานิจ  สุขสมจิตร ๒๒. ศ. ดร.ศักดา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์
๔. จิตวิทยา   ๑. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา๒๔. ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ 
  ๒. จิตวิทยาสังคม ๒๓. รศ. ดร.ธีระพร  อุวรรณโณ
  ๓. จิตวิทยาพัฒนาการ๒๕. รศ. ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ 
  ๔. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ๒๔. รศ. ดร.ประจักษ์  ปฏิทัศน์
. ภูมิศาสตร์๑. ภูมิศาสตร์กายภาพ  
๒. ภูมิศาสตร์มนุษย์๒๖. ศ. ดร.มนัส  สุวรรณ๒๕. ศ. ดร.วิชัย  ศรีคำ
๓. ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ๒๖. ศ. ดร.ครองชัย  หัตถา
๔. เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ ๒๗. รศ. ดร.พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์
. ศึกษาศาสตร์  ๑. ศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ๒๗. ศ. ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์๒๘. ศ. ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ ๒๙. ศ. ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง ๓๐. รศ. ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์
๒.         ศึกษาศาสตร์ทางวิทยวิธี๒๘. ศ.สุมน  อมรวิวัฒน์๓๑. รศ. ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ
๓.         ศึกษาศาสตร์มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา๒๙. รศ. ดร.ทิศนา  แขมมณี 
๗. ประวัติศาสตร์๑. ประวัติศาสตร์ยุโรป๓๐. ศ.สัญชัย  สุวังบุตร๓๒. รศ. ดร.ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ
๒.         ประวัติศาสตร์เอเชีย๓๑. ศ.เพ็ชรี  สุมิตร 
๓. ประวัติศาสตร์อเมริกา ๓๓. ผศ. ดร.วงเดือน  นาราสัจจ์
๔. ประวัติศาสตร์แอฟริกา  
๕. ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
๖.  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่๓๒. รศ.วุฒิชัย  มูลศิลป์๓๔. นายกฤษฎา  บุณยสมิต
๗. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่๓๓. ศ. ดร.ปิยนาถ  บุนนาค๓๕. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ
๘. โบราณคดี๓๔. ศ.อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว๓๖. รศ.สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์ ๓๗. ศ. ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์
๙.  จารึกศึกษา  
รวม๓๔ คน๓๗ คน
สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
จำนวนตำแหน่ง๕๔๕๐
มีผู้ดำรงตำแหน่ง๓๔๓๗
ว่าง๒๐๑๓