การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสำนักสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ และเลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองแจ้งให้ทราบเรื่องการมีส่วนรวมกับองค์การอื่น ดังนี้

รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี ราชบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และนวัตกรรมการเรียนการสอน และเป็นวิทยากรการพัฒนาครูในโครงการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง “กลไกการหนุนเสริมการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” กับโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อ 25-28 เมษายน พ.ศ. 2567

นายกฤษฎา บุณยสมิต ภาคีสมาชิก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศ. ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ภาคีสมาชิก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่มในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

ศ. ดร.ครองชัย หัตถา ภาคีสมาชิก สาขาวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายเรื่อง บริบทความขัดแย้งชายแดนใต้ : ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ณ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๗

ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ได้รับเชิญจากสมาคม IPBA – Internation Place Branding Association สำนักงานใหญ่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้เป็นผู้

ประเมินบทความของผู้จะเข้าร่วมประชุมนานาชาติซึ่งจะจัดที่ประเทศไทยในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หลังจากนั้นมีการบรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง มานานุภาพ (Soft Power) และแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดย ศ. ดร. วรเดช จันทรศร เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →