พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองแห่งราชบัณฑิตยสภาจัดปาฐกถาพิเศษเอกลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ” เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีราชบัณฑิตยสภา

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษเอกลักษณ์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ” จัดโดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองแห่งราชบัณฑิตยสภา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้แสดงปาฐกถา ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบการประชุม Zoom Cloud Meeting ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

การปาฐกถาครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีราชบัณฑิตยสภาแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และเพื่อเผยแพร่คุณูปการของพระมหากษัตริย์ให้สังคมและประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสถาบันกษัตริย์ที่เคียงคู่กับสังคมไทย ซึ่งแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงพัฒนาประเทศอย่างสุดพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารด้วย

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →