แนวทางเชิงรุกในการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ศ. ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ภาคีสมาชิก

โจทย์การพัฒนาประเทศที่สำคัญของไทย คือ การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้นวัตกรรมเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Country) และสังคมหลังนวัตกรรม (Post-Innovation Society) ในอันดับที่ดียิ่งขึ้น  ในการยกระดับคุณภาพการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานั้น มีเป้าหมายคือ ครูรุ่นใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติงานสร้างนวัตกร (Creating innovator) และผลลัพธ์ด้านสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน โดยมีแนวทางเชิงรุกในการยกระดับคุณภาพการผลิตครู คือ องค์กรวิชาชีพครู (คุรุสภา) ต้องเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพครู ที่เน้นสมรรถนะครูในการสร้างนวัตกร  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องเปลี่ยนมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ที่เน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกร  และสถาบันผลิตครูต้องเปลี่ยนหลักสูตรและพัฒนาครูของครูที่เน้นสมรรถนะครูผู้สร้างนวัตกร

ส่วนการยกระดับคุณภาพการใช้ครูมีแนวทางเชิงรุกคือ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของครู (กคศ.) ต้องเปลี่ยนมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู ที่เน้นสมรรถนะครูในการสร้างสรรค์นวัตกร  หน่วยหลักสูตรแกนกลางต้องเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร โดยการลดวิชาบังคับและเพิ่มวิชาเลือก และสถาบันทดสอบทางการศึกษาต้องเปลี่ยนข้อสอบที่วัดสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม  และหน่วยใช้ครูต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษา การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญกับผลงานการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร

นอกจากนี้ แนวทางเชิงรุกในการยกระดับคุณภาพการพัฒนาครู องค์กรวิชาชีพครูต้องเปลี่ยนเกณฑ์หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาครูสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตที่เน้นผลงานการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของครูต้องเปลี่ยนเกณฑ์หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะที่เน้นผลงานการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร  และหน่วยใช้ครูต้องเปลี่ยนการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →