การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล : ความก้าวหน้าของฟินเทคไทย (Digital Transformation: Progress of Thailand’s FinTech)

ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ภาคีสมาชิก

ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ระบบนิเวศทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทค (FinTech) มาพัฒนาบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงจุดจนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เรียกว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation)

แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการฟินเทคของไทยที่ประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่ประเทศไทยมีความคืบหน้าที่สำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น แต่มีการเตรียมความพร้อมในกลุ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาแอปพลิเคชัน  ภาคการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการเร่งสร้างบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสมและให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด  ดังนั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล คือ การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว พร้อมปรับตัวสู่สิ่งใหม่อย่างรวดเร็ว  ในขณะที่ภาครัฐต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และตอบสนองให้ตรงประเด็น พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎระเบียบให้เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศด้วยการปรับระบบการศึกษาให้เหมาะสมและทันกับยุคสมัย

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

One thought on “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล : ความก้าวหน้าของฟินเทคไทย (Digital Transformation: Progress of Thailand’s FinTech)

  1. Pingback: 2storehouse

Comments are closed.