ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นประธานการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ …

บทบาทสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองต่อการพัฒนาสังคมไทย

ศ. ดร. ไผทชิต เอกจริยกรประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองศ. ดร. ผลิน ภู่จรูญเลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

การให้บริการขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน

ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกรราชบัณฑิต ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีปัญหาในทางปฏิบัติและในทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน เนื่องจากกฎหมายยังไม่อนุญาตให้มีการให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้ ซึ่งในต่างประเทศก็เคยมีปัญหาในเรื่องนี้มาแล้ว ในที่สุดหลายประเทศเห็นประโยชน์จากบริการในลักษณะนี้ จึงได้มีการออกกฎหมายอนุญาต แต่มีการกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละประเทศ เมื่อพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียทั้งหมดแล้วสมควรที่ประเทศไทยจะแก้กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เช่นเดียวกับต่างประเทศ แต่ควรมีมาตรการในการกำกับดูแลหลายประการเพื่อคุ้มครองคนโดยสาร เช่น การกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะเพิ่มเติม มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อคนโดยสาร