ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ

ศ. ดร.วรเดช จันทรศรภาคีสมาชิก ยุทธศาสตร์ชาติเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยที่วางกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กรอบแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติได้ถูกกำหนดไว้รวม ๖ ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ในกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์แต่ละด้านประกอบไปด้วยจุดเน้นและประเด็นการพัฒนาที่ต้องอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีความสลับซับซ้อนในกระบวนการของการนำไปปฏิบัติสูงมาก ต้องมีการขับเคลื่อนให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชื่อมสัมพันธ์กับนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด ตลอดจนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน และต้องมีแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ ต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ มีความสามารถในการหาแหล่งรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย …