สวัสดิการสังคม : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในสังคมไทย

ผศ. ดร.ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง
ราชบัณฑิต

บทความนี้เป็นการศึกษาสวัสดิการสังคมในสังคมไทยโดยเน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยสูงอายุนั้นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุจึงต้องการการดูแลและเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลูกหลาน ญาติ และสังคมส่วนรวม การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงอายุ (Aging society) แนวโน้มการเพิ่มประชากรในวัยสูงอายุทวีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ บทความนี้เป็นการศึกษาด้านสวัสดิการสังคมในสังคมไทย โดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ ๑) บทนำ  ๒) ความหมายและปัจจัยที่ส่งผลต่อสวัสดิการสังคม ๓) กรณีศึกษาผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งในส่วนนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  การสนับสนุนทางสังคมและการบริการด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  บทบาทและนโยบายรัฐเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ  ๔) ข้อควรคำนึงในการให้บริการผู้สูงอายุ และ ๕) บทสรุป  นอกจากนี้ บทความนี้อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม ค่านิยมและลักษณะพื้นฐานบางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และอุตสาหกรรมการ เกษียณอายุ

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

One thought on “สวัสดิการสังคม : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในสังคมไทย

  1. Pingback: 2igneous

Comments are closed.