ล้านนา-เชียงใหม่ : ส่งบรรณาการไปจีน สมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง

ศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
ภาคีสมาชิก

ดินแดนล้านนา-เชียงใหม่ เอกสาร จีนเรียกว่า “ปาไป่สีฟู” ปรากฏใน “จดหมายเหตุประจำรัชกาล” ของจักรพรรดิจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน  เรียกว่า “หยวนสื่อ” และเอกสารสมัยราชวงศ์หมิง หรือ “จดหมายเหตุประจำรัชกาล” เรียกว่า “หมิงสื่อ”   อาลักษณ์ของราชสำนักจีนบันทึกพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของจักรพรรดิทุกวัน  พร้อมกับลงวันที่  เดือน และปีศักราช  จดหมายเหตุประจำรัชกาลของจีนจึงเป็นเอกสารหรือหลักฐานทางสำคัญประวัติศาสตร์  จดหมายเหตุฯได้บันทึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับราชสำนักจีน ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิคุบไลข่าน  ผู้สถาปนาราชวงศ์หยวนว่า เจ้าเมืองล้านนาซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครอง  และเชียงใหม่มีฐานะเป็นรัฐบรรณาการของจีน  เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ส่งบรรณณาการ ไปถวายจักรพรรดิจีนสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิงหลายครั้ง และได้ยุติการส่งเครื่องราชบรรณาการภายหลังจากล้านนาเสียเอกราชและตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า พ.ศ. ๒๑๐๑

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

One thought on “ล้านนา-เชียงใหม่ : ส่งบรรณาการไปจีน สมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง

  1. Pingback: 3terrestrial

Comments are closed.