ประวัติศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาและวางแนวทางในอนาคต

ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด
ภาคีสมาชิก
ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ราชบัณฑิต

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

One thought on “ประวัติศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาและวางแนวทางในอนาคต

  1. Pingback: 2creatures

Comments are closed.