ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต

โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร

เรื่อง

ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต

โดย สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง ๑๐๑)
อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

One thought on “ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต

  1. Pingback: 3uninterested

Comments are closed.