บทบาทสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองต่อการพัฒนาสังคมไทย

ศ. ดร. ไผทชิต เอกจริยกรประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองศ. ดร. ผลิน ภู่จรูญเลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง