ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต

โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต โดย สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง ๑๐๑)อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังคมใหม่ สังคมเสมอภาค

โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๒สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง สังคมใหม่สังคมเสมอภาคเมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร