ความลึกลับของสื่อสังคม (The Mystery of Social Media)

ศ.สุกัญญา สุดบรรทัดภาคีสมาชิก ปัจจุบันมีคนจำนวนมากใช้อินเทอร์เน็ตโดยมองไม่เห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ นั่นคือปรากฏการณ์อันเป็นผลจากกลไกข่าวสารขับเคลื่อนไปพร้อมกับกลไกของเกม กลไกข่าวสารประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คำนวณจับฟองข่าวสารในบริบทเดียวกันเข้ามาหากลุ่มเดียวกัน สร้างคลื่นอิทธิพลที่มองไม่เห็นแต่มีพลังอำนาจมาก เรามองไม่เห็นกลไกคอมพิวเตอร์ที่ลอบจดจำการกระทำของเรา แต่เราก็พอใจกับสิ่งที่คอมพิวเตอร์ส่งมาให้ เราเป็นเพียง”ผู้ใช้” ที่ไม่เคยเข้าใจความลึกลับและสลับซับซ้อนของสื่อสังคม บทความนี้วิเคราะห์กลไกข่าวสารในเรื่องฟองสบู่ ห้องเสียงสะท้อน จินตทัศน์ ผู้มีอิทธิพล ผู้ติดตาม และวงคลื่นอิทธิพลของชุมชนออนไลน์ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบสร้างชุมชนที่มองไม่เห็น ครั้นผนวกกับทฤษฎีของเกมซึ่งกล่าวถึงการเล่นและผู้เล่นในโลกของเกมก็จะทำให้เห็นภาพความลึกและความลับของสื่อสังคมในที่สุดบทความนี้เน้นบริบทการสื่อสารการเมืองเพื่อเป็นข้อเตือนใจให้เราใช้สติและปัญญาเหนือกลไกคอมพิวเตอร์ รู้เท่าทันการนำสื่อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และสามารถออกจากเกมการต่อสู้และการทำลายล้างทางการเมืองมาสู่ระนาบของกระบวนการที่ช่วยกันค้นหาทางออกแบบสันติวิธี