ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มาตรฐาน และคุณภาพทางการศึกษา ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๑๐

          – ปริญญาโท       ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๖

          – ปริญญาเอก      Ph.D. (อุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก สหรัฐอเมริก พ.ศ. ๒๕๑๙

ประวัติการทำงานบริหาร

          – รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๖๐)

          – คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ สมัย (พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๙, พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๗)
          – คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๘
          – ประธานกรรมการคุรุสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๘)
          – กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๖)
          – กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔)
          – กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๕)
          – อนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔)
          – ประธานคณะทำงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๖)

ที่ปรึกษา

          – สภาผู้แทนราษฎร      ที่ปรึกษากรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๐)

          – วุฒิสภา                  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๑)
          – ทบวงมหาวิทยาลัย      ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๑)

ผลงานวิชาการ

      ตำรา

          – ความรู้คู่คุณธรรม

          – หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา

          – หลักสูตรการศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ

          – จำเป็นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย

          – ต้องก้าวให้พ้นจากวังวลเดิม : รวมบทวิจารณ์การศึกษากับสังคมไทย

          – ความเป็นผู้นำทางการศึกษา

      งานวิจัย

          – มหาวิทยาลัยไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ : หลักการและวิธีการดำเนินการ, ๒๕๕๐

          – กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย, ๒๕๔๖

          – กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษษของประเทศไทย, ๒๕๔๘

          – สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของวิชาการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย, ๒๕๔๙

          – การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา, ๒๕๔๓

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – อาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ของที่ประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

          – ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘

          – ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. ๒๕๔๔

          – รางวัลผู้เขียนบทความทางการศึกษาดีเด่น โล่รางวัลศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๓

ความเชี่ยวชาญ

          – อุดมศึกษา

          – บริหารศึกษา

          – หลักสูตรและการสอน

          – การศึกษากับการพัฒนาประเทศ