ศาสตราจารย์ไผทชิต เอกจริยกร

ราชบัณฑิต   วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

         – ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

         – เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)

         – ประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย (พ.ศ. ๒๕๕๓–ปัจจุบัน)

         – ประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

         – นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๓)

         – เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๒๓)

         – นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

          – D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๒๗)

          – D.E.A. de Science Humaine et Juridique de la mer (option Juridique) (mention assez bien) มหาวิทยาลัยนองต์ ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๒๘)

          – Docteur de l’ Université de Nantes สาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยนองต์ ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๓๑)

ประวัติการทำงานวิชาการ

         – ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๐–ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

          – ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๕๐)

         – ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ๒ คณะ (พ.ศ. ๒๕๕๗)

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี (พ.ศ. ๒๕๔๒–ปัจจุบัน)

          – ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๑–ปัจจุบัน)

          กรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. ๒๕๕๘–ปัจจุบัน)

         อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)

         – กรรมการสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

         – กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

         – กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

         – ประธานอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กลุ่มที่ ๑ กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์) (พ.ศ. ๒๕๕๖)

          – ประธานกรรมการพิจารณณาตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยทองสุข (พ.ศ. ๒๕๕๕)

         – กรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๕)

         – กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๔)

ผลงานวิชาการ

          – คำอธิบายกฎหมายพาณิชยนาวี ตอนที่ ๑, ๒ และ ๓ สำนักพิมพ์วิญญูชน (พ.ศ. ๒๕๔๑, ๒๕๔๖, ๒๕๔๗)

          – โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของกรมการประกันภัย (พ.ศ. ๒๕๔๕)

          – โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ, กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. ๒๕๔๗)

          – โครงการวิจัยการแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง, สำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ความเชี่ยวชาญ

          กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  กฎหมายเอกเทศสัญญา

เกียรติคุณที่ได้รับ

– ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

          – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)