ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

ภาคีสมาชิก วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิต   วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สาขาวิชากฎหมายเอกชน ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

               (ปัจจุบัน สาขาวิชากฎหมายแพ่ง ประเภทวิชานิติศาสตร์)

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๖)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๒)

         – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๖)

ประวัติการศึกษา

          – นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๒)

         – นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๕)

          – MASTER OF LAWS (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๘)

          – ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

          – ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ประวัติการทำงานบริหาร

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๗)

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๑)

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๖)

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) (พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๓๙)

          – สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

          นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๖๑)

          – นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

          – กฎหมายว่าด้วยสัญญา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

          – กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

          – สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา, ประกันภัย, ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๐.

          – ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดัตเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๓๙.

          – มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๔๐.

          – กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๓๙.

เกียรติคุณที่ได้รับ

– โล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรดีเด่น (พ.ศ. ๒๕๓๙)

– โล่เกียรติคุณ “นิติศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น” จากสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙)

– โล่เกียรติคุณ ผู้เขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลในเกณฑ์ดีเด่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๐)

– โล่เกียรติคุณ “นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น” จากสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๓๗

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๔๒

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๕๒