ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ภาคีสมาชิก วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิต   วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สาขาวิชากฎหมายเอกชน ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

               (ปัจจุบัน สาขาวิชากฎหมายแพ่ง ประเภทวิชานิติศาสตร์)

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๖)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๒)

         – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๖)

ประวัติการศึกษา

          – นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๒)

         – นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๕)

          – MASTER OF LAWS (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๘)

          – ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

          – ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ประวัติการทำงานบริหาร

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๗)

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๑)

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๖)

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) (พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๓๙)

          – สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

          นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๖๑)

          – นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

          – กฎหมายว่าด้วยสัญญา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

          – กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.

          – สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา, ประกันภัย, ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๐.

          – ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดัตเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๓๙.

          – มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๔๐.

          – กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๓๙.

เกียรติคุณที่ได้รับ

– โล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรดีเด่น (พ.ศ. ๒๕๓๙)

– โล่เกียรติคุณ “นิติศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น” จากสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙)

– โล่เกียรติคุณ ผู้เขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลในเกณฑ์ดีเด่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๐)

– โล่เกียรติคุณ “นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น” จากสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๓๗

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๔๒

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๕๒