ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สาขาวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา ประเภทวิชาจิตวิทยา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – นายกราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

          – ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

          – ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑

          – ประธานคณะบรรณาธิการจัดสารานุกรมศัพท์จิตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน

          – คณะกรรมการชำระพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

          – คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย

          – ประธานคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – ปริญญาโท (จิตวิทยาสังคม) จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โคโลราโด สหรัฐอเมริกา (University of Northern Colorado, U.S.A.)

          – ปริญญาเอก (จิตวิทยาและการให้บริการปรึกษา) จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โคโลราโด สหรัฐอเมริกา (University of Northern Colorado, U.S.A.)

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

          – คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

          – ประธานคณะกรรมการวิชาการ วิจัย ติดตามและประเมินผลสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

          – ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในสถาบันทางวิชาการระดับชาติ อาทิ สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา (หลักสูตรมหาบัณฑิต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต)

ประวัติการทำงานบริหาร

          – คณะอำนวยการที่ปรึกษางานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย

          – กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์-    

          – ประธานมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย

          – ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

          – รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๓๔

          – ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (๒๕๓๘-๒๕๔๔)

ผลงานวิชาการ

          – บุคลิกภาพและพัฒนาการ : แนวโน้มสู่การมีพฤติกรรมปรกติหรือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน

          – อาชญากรรม : หนึ่งในวิกฤตสังคม มุมมองทางจิตวิทยา เพื่อการป้องกันและแก้ไข

          – อาหารเสริมคุณภาพชีวิต

          – ศิลปะการผูกรัก ในคู่มือถนอมรักเพื่อครอบครัวที่มั่นคง

          – พัฒนาตนเองทางเลือกที่คุ้มค่าในยุคสังคมวิกฤต

          – อาชญากรรม : ปัญหาที่ควรแก้ไขในสังคมปัจจุบัน

          – Drug Situation and Demand Reduction Activities in Thailand.                                  

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ เนื่องจากเป็นศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดในหน้าที่การงาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

          – ได้รับรางวัลเกียรติภูมิครุศาสตร์สัมพันธ์ เนื่องในโอกาส ๔๐ ปี สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติคณาจารย์ประจำและนิสิตเก่าที่มีผลงานดีเด่น ทำคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือวงการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

          – ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาด สมนาคุณ ขั้นที่ ๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

          – ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาด สมนาคุณ ขั้นที่ ๒ จากพระเจ้าวรวงศ์ เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๓

          – ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จากศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          – ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตดีเด่น ในสาขาอาจารย์ประจำปี ๒๕๓๔ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฝน แสงสิงแก้ว

          – ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการปฏิบัติจิตวิทยาแห่งชาติให้เป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ดีเด่น ประเภทสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๒๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (สาย ๔)