โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – B.S. มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔

          – M.S. มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕

          – การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๙

          – นม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓

          – LL.M. มหาวิทยาลัยแอละแบมา, ๒๕๔๔

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – รองศาสตราจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          – ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคอเมริกา

          – บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์การเมืองการปกครองไทย

ผลงานวิชาการ

          – ตำรา “หลักรัฐศาสตร์” พิมพ์ ๑๓ ครั้ง จำนวน ๒๓,๐๐๐ เล่ม
          – ตำรา “ภูมิรัฐศาสตร์ : มิติใหม่” พิมพ์ ๓ ครั้ง จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
          – ตำรา “การเมือง การปกครองไทย”พิมพ์ ๕ ครั้ง จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
          – ตำรา “การเมือง การปกครองสหรัฐอเมริกา”พิมพ์ ๕ ครั้ง จำนวน ๕,๐๐๐

          – หนังสือ “คู่มือการปฏวัติ” ๖,๐๐๐ เล่ม

                – หนังสือ “นักเรียนอาชีพ” พิมพ์ ๒ ครั้ง ๑๒,๐๐๐ เล่ม

          – หนังสือ “ความสุขของสมเด็จพระเทพฯ” พิมพ์ ๓ ครั้ง ๙,๐๐๐ เล่ม

          – หนังสือ “อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ” ๕,๐๐๐ เล่ม

          – หนังสือ “เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก” ๓,๐๐๐ เล่ม

          – บทความลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ, มติชน กว่า ๑,๒๐๐ บทความ