ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ราชบัณฑิต/ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙

– MA (Political Science), University of Georgia สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๗

– Ph.D. (Political Science), Columbia University สหรัฐอเมริกา, ๒๕๓๒

ประวัติการทำงานบริหาร

          – อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

          – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐   

          – คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๔๓

          – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗

          – สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ผลงานวิชาการ

          – สองนคราประชาธิปไตย, ๒๕๓๘

          – ตะวันออก-ตะวันตก : ใครสร้างโลกสมัยใหม่, ๒๕๕๐

          – แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย, ๒๕๕๒

          – ราชาธิปไตย, ๒๕๖๑

          – พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย, ๒๕๖๒

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (๕ ธันวาคม ๒๕๕๒)