ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก

ราชบัณฑิต  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  สาขาวิชาศาสนศาสตร์ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

            – เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร และเป็นสามเณรนาคหลวงรูปแรกในรัชกาลปัจจุบัน)

สำนักวัดทองนพคุณ พ.ศ. ๒๕๐๓

            – ปริญญาตรี (Oriental Studies) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พ.ศ. ๒๕๑๒

            – ปริญญาโท  (Oriental Studies) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พ.ศ. ๒๕๑๔

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ประธานกรรมการแต่งคู่มือการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          – ประธานกรรมการการผลิตตำราระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

          – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผลงานวิชาการ

          – คาถาพาหุงคาถาแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๑.

          – คิดเป็นทำเป็นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๑.

          – พระสูตรดับทุกข์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. (พิมพ์เป็นที่ระลึกในดิถีคล้ายวันเกิด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑).

          – คาถาชินบัญชรพร้อมประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) (แปลและเรียบเรียง). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๒.

          – สมาธิ. กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒.

          – ชีวิตตัวอย่าง : หมอชีวกโกมารภัจจ์. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๓.

          – พระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์ พระพุทธเจ้ามิได้ปรินิพพานด้วยโรคอะไร. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๓.

          – มีศัพท์มีแสง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๓.

          สติสมาธิ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๓. (พิมพ์เป็นที่ระลึกในดิถีคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์  วรรณปก ราชบัณฑิต ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓).

          บางแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธองค์. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, ๒๕๔๔.

          – สิบล่อหั่น. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๔๕.

          – ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : น้ำฝนไอเดีย, ๒๕๔๘.

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๔๖

          – ศาสตรจารย์พิเศษ สาขาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม