ศ. ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ ยุโรป สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี  อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๔๙๓

          – ปริญญาโท       อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๔๙๔

          – ปริญญาเอก      Dip de Doctorat d’ Université de Paris (en histoire) เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ดุษฎีบัณฑิตทางประวัติศาสตร์) จาก Sorbonne มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.  ๒๔๙๕

          – ประกาศนียบัตร  Cert. De Langue Pratique (เกียรตินิยม) จาก Université de Grenoble ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๙๕ และ Cert. De Phonétique Degré Supéricur (เกียรตินิยม) จาก Sorbonne มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๙๕

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         – เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๐-๒๕๓๔ และ ๒๕๓๔-๒๕๓๘

         – ประธานคณะกรรมการทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล, ๒๕๒๙-๒๕๓๑

         – ประธานคณะบรรณาธิการทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล, ๒๕๓๑-๒๕๔๖

         – ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคยุโรป, ๒๕๔๖-๒๕๕๖

         – บรรณาธิการที่ปรึกษา คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคยุโรป, ๒๕๕๖-ปัจจุบัน

ประวัติการทำงานบริหาร

         – เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘

ผลงานวิชาการ

          – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ตามเอกสารกระทรวง

การต่างประเทศ, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๙

          – การต่างประเทศกับเอกราชและอำนาจอธิปไตยของไทย (ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม),

พิมพ์ครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔

          – มนุษย์กับอารยธรรม (เขียนร่วม), โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔

เกียรติคุณที่ได้รับ

         – นักเรียนเก่าเขมะสิริดีเด่น

         – ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒

         – ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๗

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

         – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก