ศาสตราจารย์เกียรติคุณเพ็ชรี สุมิตร

ราชบัณฑิต   วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประเภทวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

         – ปริญญาตรี       (ประวัติศาสตร์), California State University (พ.ศ. ๒๕๐๓)

          – ปริญญาโท       (ประวัติศาสตร์), University of California, Berkeley (พ.ศ. ๒๕๐๕)

            – Certificate, Pi Gamma Mu, Social Sciences Honorary Society, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – ราชบัณฑิตที่ปรึกษา

            – ประธานบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคเอเชีย

ประวัติการทำงานวิชาการ

         – ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๔๒)

ประวัติการทำงานบริหาร

         – ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

          – ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น, ประวัติอารยธรรมอินเดีย, ประวัติอารยธรรมจีน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๖, ๒๕๒๐, ๒๕๒๑)

          – เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม ๑–๒. กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๘, ๒๕๕๐)

          – ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น. โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๓)

          – ประวัติศาสตร์พม่า. กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๙, ๒๕๔๘, ๒๕๕๒, ๒๕๕๖)

          – ประวัติศาสตร์เวียดนาม. กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๗, ๒๕๕๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๖)

          – ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๖)

          – ประวัติศาสตร์เวียดนาม. กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๖)

          – ประวัติศาสตร์สิงคโปร์. (พ.ศ. ๒๕๕๕)

          – อารยธรรมยุคใหม่ ภาค ๕. กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๑๘)

          – โมกุล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

          – ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม ๑–๒. กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๗, ๒๕๔๙)

          – บนเส้นทางสายไหมในสาธารณรัฐประชาชนจีน. (พ.ศ. ๒๕๒๕)

          – มูคัล ราชวงศ์บันลือโลก. สำนักพิมพ์บรรณกิจ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

          – รู้อดีต สร้างปัจจุบัน สรรค์อนาคต. (พ.ศ. ๒๕๖๐)

ความเชี่ยวชาญ

          – ประวัติศาสตร์ล้านนา

เกียรติคุณที่ได้รับ

– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (พ.ศ. ๒๕๓๘)

          – เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาประวัติศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๕)