เตา กวาน ยาน ฮุย

นายสงวน ลิ่วมโนมนต์
ภาคีสมาชิก

ปัญหาและความท้าทายของจีนในยุคจีนสมัยใหม่ (New Normal) มี ๔ กับดัก คือ

  1. กับดักรายได้ปานกลาง  ที่เคยปรากฏมาก่อนทางมิติเศรษฐกิจในหลายประเทศ
  2. กับดักประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่พยายามลอกเลียนแบบตะวันตก โดยไม่คำนึงถึงเอกลักษณ์และสภาพความเป็นจริงของประเทศจีนที่ปรากฏอยู่ในมิติทางการเมือง
  3. กับดักทางวาทกรรม ซึ่งจีนกำลังตกเป็นเหยื่อของ “สงครามเย็นทางวัฒนธรรม” และ
  4. กับดักทิวซิดิเดส (Thucydides ‘ s trap) เป็นกับดักทางการเมือง มักเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยยุโรปซึ่งวิจัยภัยคุกคามที่มาจากประเทศจีน สรุปว่า จีนเป็นประเทศที่น่ากลัวมากเพราะมีลักษณะแตกต่างไปจากประเทศทั่วไปในโลกคือ ยืนหยัดในสังคมนิยมแต่ไม่กีดกันทุนนิยม  ยืนหยัดในการนำของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ไม่กีดกันการตรวจสอบของพรรคอื่น  มีรูปแบบเศรษฐกิจรูปแบบผสมผสาน ทั้งไม่ใช่เศรษฐกิจสาธารณะและไม่ใช่เศรษฐกิจการตลาด  มีความเป็นชาตินิยมของจีน  มีผู้นำที่ทำเพื่อประชาชน  มีระบบการเลือกผู้นำที่ต้องผ่านการทดสอบกว่า ๑๐ ปี จึงไม่มีกลุ่มผลประโยชน์ใดสามารถครอบงำได้  มีระบอบของประเทศที่พบเห็นได้ยากในโลก เมื่อคิดจะทำอะไรที่เห็นว่าสำคัญ ไม่มีอะไรทำไม่สำเร็จ   มีคนรุ่นใหม่เป็นเสาหลักของประเทศ มีระบบอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก มีเงินในกองคลังมากมายมหาศาล สามารถสร้างสินค้ามูลค่ามหาศาลจากรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ สามารถควบคุมเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้ มีตลาดขนาดใหญ่ และมีการกำหนดนโยบายที่ดีสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น รวมถึงมีการพัฒนาโครงสร้างด้านต่าง ๆ อย่างใหญ่โตมโหฬารของจีน ซึ่งเป็นการพัฒนาพลังรวมที่มีศักยภาพที่สุดในโลก

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →

One thought on “เตา กวาน ยาน ฮุย

  1. Pingback: 1encountered

Comments are closed.