ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี

ราชบัณฑิต  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา ประเภทวิชาปรัญชา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ศน.บ. (ภาษาศาสตร์)

          – M.A. (Philosophy)

          – Ph.D. (Arts : Philosophy)

          – ปรม. ๑ การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน

ผลงานวิชาการ

          – เดือน  คำดี, การวิเคราะห์เรื่องวนอุทยานในพระไตรปิฎก, ๒๕๔๒. (วิจัย)
          – เดือน  คำดี, เรื่องภิกษุณีในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์, ๒๕๔๔. (วิจัย)
          – เดือน  คำดี, ปรัชญาตะวันตกตั้งแต่เพลโต-ปัจจุบัน, ๒๕๒๓. (หนังสือ)
          – เดือน  คำดี, ศาสนศาสตร์, ๒๕๔๕. (หนังสือ)
          – Duan Kamdee, The Buddhist Ethics on Environment: Reconsidered, 1997. (บทความทางวิชาการ นำเสนอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างชาติ มหาวิทยาลัยออริกอน สหรัฐอเมริกา ๒๕๔๐ ตีพิมพ์ในมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๐

ความเชี่ยวชาญ

          – ปรัชญา
            – ศาสนา

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – “ทุนการศึกษานักเรียน” กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๕

          – “ทำหน้าที่รองประธานสภาข้าราชการ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๖

          – “บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗