ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

ราชบัณฑิต/ภาคีสมาชิก  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๗
– ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๗
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมผู้สอบบัญชี, ๒๕๐๘
– ปริญญาโท M.A. University of the Philippines ฟิลิปปินส์, ๒๕๑๒
– ปริญญาโท M.S. University of Illinois สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
– ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๒
– ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๕๑
– ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕

          – ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙

          – กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

          – กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๒๕๔๒-๒๕๔๗

          – ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๙ และ ๒๕๒๙-๒๕๓๑

          – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ๒๕๓๕-๒๕๓๘

          – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

          – กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๓๔, พ.ศ. ๒๕๔๐, พ.ศ. ๒๕๕๐

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑-๒๕๒๔

          – คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕-๒๕๒๗

          – อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗-๒๕๓๑

          – อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑-๒๕๓๔

          – อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๓๖-๒๕๔๒

          – นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ๒๕๔๙-๒๕๕๑

          – ประธานกรรมการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ, ๒๕๕๑-๒๕๕๓