นายอนันต์ อนันตกูล

ราชบัณฑิต โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

          – ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๙

          – ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิทยากร มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ปลัดอำเภอ
          – นายอำเภอ
          – ผู้ว่าราชการจังหวัด
          – เลขาธิการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

          – ผู้อำนวยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๘
          – เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
          – ปลัดกระทรวงมหาดไทย

          – นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
          – นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓

ผลงานวิชาการ

          – เรื่อง คนมหาดไทย ๒๔๙๗-๒๕๓๖

          –เรื่อง วิธีคิดของอนันต์ อนันตกูล

          – บทความเรื่อง หลักกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒๕๓๘)

          –บทความเรื่อง การเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง

          –บทความเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมือง

          –บทความเรื่อง แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          – ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          – ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          –รางวัลนักบริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ