รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๖-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

          – รัฐศาสตรบัณฑิต (การทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐

          – Diplome des Etudes Superieures (D.E.S) จาก Faculté de Droit et des Sciences
Economiques, Universite de Toulouse, FRANCE (๒๕๑๑)

          – ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Diplome de Docteur de l’ Universite จาก Faculte de Droit,
Universite des Sciences Sociales de Toulouse, FRANCE (๒๕๑๕)

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๑๗-ปัจจุบัน

          – กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ๒๕๒๖-๒๕๔๘

ประวัติการทำงานบริหาร

          – รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๑-๒๕๒๓

          – คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๖-๒๕๒๘

          – ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๒-๒๕๓๖

          – ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๗-๒๕๔๐

          – คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓-๒๕๔๗

         – กรรมการบริหาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๙-๒๕๕๑

         – ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๑-ปัจจุบัน

ผลงานวิชาการ

         – ตำราและเอกสารประกอบการสอน เช่น หลักรัฐศาสตร์ การเมืองฝรั่งเศส ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง  พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และนโยบายพัฒนาประเทศไทย

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐-ปัจจุบัน