ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนัย ครองยุทธ

ภาคีสมาชิก  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

         – บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

          – การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ). วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

          – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม., ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาการ

         – อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๑–๒๕๕๓)

          – รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – รักษาราชการแทนคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– กรรมการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

– ปัญหาปรัชญา. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : อี. ที. พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐

– ปรัชญาสมัยใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : อี. ที. พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐

บทความทางวิชาการ

– “ความคิดและอิทธิพลของปรัชญาปฏิฐานนิยมทางตรรกะ”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (๒๕๓๓) หน้า ๖๖-๗๖

– “การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ : ทัศนะหนึ่งของเฮมเพลและโอเพนไฮม์”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (๒๕๓๑) หน้า ๙๔-๑๐๗

งานแปล

ฮิปเปียสไมเนอร์ (Hippias Minor) การทำผิดโดยตั้งใจดีกว่าการทำผิดโดยไม่ตั้งใจ. เพลโต แต่ง
สุนัย  ครองยุทธ แปล พิมพ์ในภาคผนวก หนังสือ ปัญหาปรัชญา. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : อี. ที.พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐, หน้า ๒๑๓-๒๕๕.