ศาสตราจารย์ สุดาศิริ วศวงศ์

ประวัติการศึกษา                  

 • ปริญญาตรี   นิติศาสตรบัณฑิต     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๑๔
 • ปริญญาโท   นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๑๙

ภาคีสมาชิก      วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สาขาวิชากฎหมายสังคม ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

 • คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
  • คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิติศาสตร์ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  • คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน
  • คณะกรรมการราชบัณฑิตเชิงรุก ราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติการทำงานวิชาการ

                  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

 • กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑
 • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)
 • กรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน(พ.ศ. ๒๕๖๓)
 • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)

    ฯลฯ

ประวัติการทำงานบริหาร

 • กรรมการสภากาชาดไทย ผู้แทนเหล่ากาชาดภาคหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔
  • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, กาญจนบุรี, อุทัยธานี, นนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

 • กฎหมายแรงงานไทยในรอบ ๒๐๐ ปี แหล่งเงินอุดหนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ
 • การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การคุ้มครองแรงงานประมงทะเลในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบกิจการประมงทะเลที่ขอรับใบอนุญาตประกอบการที่จังหวัดระยอง, ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฯลฯ

หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน

 • คำบรรยายกฎหมายแรงงาน
 • คำบรรยายกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)
 • คำอธิบายกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)
 • คำอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)
 • คำอธิบายกฎหมายอุตสาหกรรม (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)
 • คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. ๒๕๒๘ (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)
 • กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว (สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ; กรุงเทพมหานคร)
 • คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ (เรียงมาตรา)

ฯลฯ

บทความผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ

 • “สิทธิของลูกจ้างตามขอบเขตของกฎหมายแรงงาน” จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นบริการทางการศึกษาแรงงานโดย มูลนิธิ ฟริดริชเอแบรท
 • “การรับบุตรบุญธรรม” ในความรู้จากวิทยุชุดกฎหมายชาวบ้าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย     กรมประชาสัมพันธ์
 • “หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๗/๒๕๒๒” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม: ทางรอดวิกฤตสังคมไทยในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒ เรื่อง “เสถียรภาพในการจ้างงาน” คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
 • “สิทธิในเงินทดแทนของบุตรลูกจ้าง” รัฐสภาสาร
 • “กฎหมายแรงงานสัมพันธ์: สภาพการจ้างและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างแรงงาน” ใน หนังสือความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน, กรมประชาสัมพันธ์

                       ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอุตสาหกรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกฎไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๗