ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุดบรรทัด

ภาคีสมาชิก  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ประเภทวิชานิเทศศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

         – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๘–ปัจจุบัน)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

          – อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๐)

         – M.Comm, U.of Washington, Seattle, USA. (พ.ศ. ๒๕๑๓)

          – Certificate in Information Technology U.of Scheffield, U.K. (พ.ศ. ๒๕๓๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ

         – อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         – อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

         – อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

         – อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สรรหาภาควิชาการ) (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๔)

          – อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สรรหาภาควิชาการ) (พ.ศ. ๒๕๕๗)

ผลงานวิชาการ

          ๔.๑ หนังสือ ตำรา

               ๔.๑.๑ ประวัติการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ.๒๕๓๕–๒๔๗๕), ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗ หนังสือได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐

               ๔.๑.๒ อภิวัฒน์แห่งมณฑลข่าวสาร,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),๒๕๖๑

         ๔.๒.งานวิจัย

               ๔.๒.๑ สุกัญญา สุดบรรทัด งานวิจัยชุดได้รับรางวัลวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย “วิกฤติในวิวัฒนาการหนังสือพิมพ์ไทย” (๒๕๔๒), “การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี ๒๔๗๕” (๒๕๔๓), “พัฒนาการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ และอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ไทยภายใต้แรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนำและกลุ่ม                                                          ผลประโยชน์”
(๒๕๔๔)

               ๔.๒.๒ สุกัญญา  สุดบรรทัด,” เรื่องเล่า กลไกการสื่อสารพระพุทธศาสนา”, ๒๕๕๗ มีบทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตสภา ๒๕๕๘

               ๔.๒.๓ สุกัญญา สุดบรรทัด, “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และความคิดเห็นของพลเมืองเน็ตต่างรุ่นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นอยู่และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม”, ๒๕๖๑

         ๔.๓ งานแปล

               ๔.๓.๑  สุกัญญา  สุดบรรทัด, บรรณาธิการและผู้แปล, วิภา  อุตมฉันท์,ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, รจิตลักขณ์ แสงอุไร“คลื่นลูกที่สาม” แปลจาก The Third Wave ของ Alvin Toffler (๒๕๓๖)

               ๔.๓.๒ สุกัญญา สุดบรรทัด หนังสือแปลเรื่อง “สงครามและสันติภาพแห่งศตวรรษที่ ๒๑” จากหนังสือเรื่อง “War and Anti-War” ของ Alvin Toffler (๒๕๓๗) โดยแปลต่อจากเรื่อง “คลื่นลูกที่สาม”

               ๔.๓.๓ สุกัญญา  สุดบรรทัด, ทิพนันทา  ตีระวนิช, พลิกสมอง พลิกโลก, แปลจาก A Whole New Mind : Moving from the Information Age to the Conceptual Age  โดย Daniel                          H. Pink, ๒๕๔๙

         ๔.๔ บทความวิชาการ

               ๔.๔.๑ บทความเรื่อง “หนังสือพิมพ์” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๓๗, ๒๕๕๕

               ๔.๔.๒ บทความเรื่อง “พลังการหลากไหลของกระแสข่าวโลก: กรณีศึกษาวินาศกรรมกรุงปารีส” ลงพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๑ ฉบับที่๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๙

                   ๔.๔.๓ บทความเรื่อง “วิถีแห่งพลเมืองเน็ต” มีเอกสารประกอบการประชุม ในการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจรเรื่องทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปรินเซส, ๒๕๖๐

                   ๔.๔.๔ บทความเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์การพัฒนาเพื่อลดการเหลื่อมล้ำด้านการสื่อสาร”, ๒๕๖๑

               ๔.๔.๕ บทความเรื่อง “ความลึกลับของสื่อสังคม” บรรยายในที่ประชุมสำนักฯ เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ความเชี่ยวชาญ

          สื่อสารมวลชน (Mass Media) และวารสารสนเทศ (Information Journalism, New Media)

เกียรติคุณที่ได้รับ

– พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ  สมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ประธาน
รัฐสภา ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

– กิตติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

          – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙)