รองศาสตราจารย์สิวลี ศิริไล

ราชบัณฑิต   วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

               –  อนุกรรมการบัญญัติศัพท์ปรัชญา ในการทำพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ–ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ ๑–๔)

               –  บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล

               –  บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดสารานุกรมปรัชญา

               –  กรรมการ ในคณะกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา

ประวัติการศึกษา

               – ปริญญาตรี        สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               – ปริญญาโท        อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               – ประกาศนียบัตร   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒ สภาวิจัยแห่งชาติ Certificate in Morality and Community สถาบัน EAPI มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงานวิชาการ

               –  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๗)

               –  ประธานหลักสูตรจริยศาสตร์ศึกษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

               –  อาจารย์บรรยายวิชาปรัชญาตะวันตก จริยศาสตร์ และจริยศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๒๐–ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

               –  ตำรา จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล (๒๕๕๖) พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               –  ตำรา การเป็นแพทย์ : จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (๒๕๕๒) สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               –  ตำรา จริยธรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (๒๕๕๕) บทที่ ๒๖ : การวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ในบริการสุขภาพ

               –  สู่กระบวนทัศน์ใหม่ขอผู้บริหารการพยาบาล (๒๕๕๘) บทที่ ๑ : คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล

ฯลฯ

ความเชี่ยวชาญ

               –  ปรัชญาตะวันตก

               –  จริยศาสตร์ตะวันตก

               –  จริยศาสตร์สุขภาพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

               –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒)

               –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗)