สังคมใหม่ สังคมเสมอภาค

โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

เรื่อง

สังคมใหม่สังคมเสมอภาค
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Academy of Moral and Political Sciences

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Moral and Political Sciences →