ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ราชบัณฑิต   วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – ราชบัณฑิตที่ปรึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)

          – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)

          – กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

          – บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำวารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๕๘

ประวัติการศึกษา

          – ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๒)

         – ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๔)

         – Doctor of Philosophy (Educational Psychology), University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๙)

          –  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและประเมินผล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๕)

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราภิชาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗)

         – ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๘–ปัจจุบัน)

         – ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๕–ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

         – Vice President, The ASEAN Quality Assurance Network (AQAN), 2008–2009.

         – Member of Executive Committee Asia Pacific Quality Network (APQN), 2008–2009.

         – Vice President, Southeast Asian Association for institutional Research (SEAAIR), 2000–2001

ประวัติการทำงานบริหาร

         – นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๘)

         – นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๔)

         – นายกสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๒)

         – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๑)

         – รองอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๔)

         – คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๓๕)

         – ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๕๒)

         – กรรมการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๕)

ผลงานวิชาการ

– Somwung Pitiyanuwat Siridej Sujiva and Tan Pitiyanuwat. (2017). Chapter 10, The Rise   of Quality Assurance in Thailand. In Shah, M. and Do, Q. T. N. (Editors). The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education.  Elsevier, 161-172.

– Somwung Pitiyanuwat and Tan Pitiyanuwat (2013). Chapter 15 Learning Assessment Reform in Thailand. In Mok, M. M. C. (Editor). Self-Directed Learning Oriented Assessments in The Asia-Pacific. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects. Springer+ Business Media Dordrecht, 283-296.

– สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์และคณะ. (๒๕๔๐). รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใช้ครู : การวิเคราะห์เชิงปริมาณระดับมหภาค. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (งานวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี ๒๕๔๐ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

– สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ และคณะ. (๒๕๕๕). การจัดทำแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยของประเทศ (National Research Standard Master Plan). ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (อัดสำเนาเย็บเล่ม).

– Somwung Pitiyanuwat and Nongluck Wiratchai (2001). Chapter 15 Effectiveness Indicators of Teacher Utilization. In Teaching Effectiveness and Teacher Development: Towards a New Knowledge Base by Cheng, Y. C. Mok, M. M. C. and TSUI, K. T. (Editors).  The Hong Kong Institute of Education and the Kluwer Academic Publishing (the Netherlands), 370-405.

ผลงานวิชาชีพ

– ผู้ก่อตั้งวารสารวิธีวิทยาการวิจัย ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙–ปัจจุบันดำเนินการเป็นปีที่ ๓๑

– ผู้ร่วมริเริ่มและจัดตั้ง Southeast Asian Association for Institutional Research (SEAAIR), 2000

ความเชี่ยวชาญ

          – การวัดและประเมินผลการศึกษา, มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา, คุรุศึกษา

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๙)

– ได้รับพระราชทานรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– รางวัล Outstanding Achievement Award จาก University of Minnesota, USA และได้รับการจารึกชื่อไว้ที่ Wall of Honour ริมถนน Oak Street, Minneapolis, Minnesota USA, 2004

– รางวัล Distinguished International Alumnus Award จาก Education Alumni Society, College of Education and Human Development, University of Minnesota, USA, 1997

– รางวัล Asian Expert in Education Research and Development จาก INNOTECH, 1995

– โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๔

– โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑)

– โล่ประกาศเกียรติคุณจากคุรุสภา ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)