นายสมพร เทพสิทธา

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี  ปริญญาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๔๘๙ และปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. ๒๔๙๓

          – ปริญญาโท  การบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ (MBA) บัณฑิตวิทยาลัยการเงินและการค้าวอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา, พ.ศ. ๒๔๙๑

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

          – อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง วิทยาลัยกองทัพบก

ประวัติการทำงานบริหาร

          – สมาชิกวุฒิสภา

          – กรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา

          – นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

          – กรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

          – ประธานคณะอนุกรรมการ ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสังคม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

          – กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

          – รองประธานอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

          – กรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

          – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการประสานงานอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองระดับชาติ

ผลงานวิชาการ

          – ริเริ่มโครงการและอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

          – จัดการประชุมองค์การเอกชนระดับโลกเกี่ยวกับการลดความต้องการยาเสพติด

          – จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการหลายเรื่อง อาทิ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนากับการปฏิรูปการศึกษา

          – เป็นวิทยากรในการบรรยายและอภิปรายเป็นประจำ

          – เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ เอกลักษณ์ของชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคมบทบาทขององค์การเอกชน จำนวนกว่า ๑๐๐ เรื่อง

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          – ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

          – รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

          – โล่เกียรติคุณ Global Achievement Award จาก United Way International สหรัฐอเมริกา ในฐานะอาสาสมัครดีเด่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ