ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ

ราชบัณฑิต   วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๔)

          – อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐)

          – ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒)

          – เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (๒๕๕๒–๒๕๕๖)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๕๒)

         – กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๙)

         – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๕)

         – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์มานุษยวิทยา (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๐)

         – ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

         – บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมการเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

          – รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๘)

         – รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๑)

          – Master of Art (Politics) University of Manchester, ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๑๖)

          – Doctor of Philosophy (South-East Asian Sociology) University of Hull, ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

          – ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานวิชาการ

         – อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๓–๒๕๓๓)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

          – ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๐)

          – ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๒)

          – ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๔๔)

          – ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๘)

ประวัติการทำงานบริหาร

          – อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๕)

          – ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๓๙)

          – อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๕)

          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ประเทศไทย

          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๗)

          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๖๒–ปัจจุบัน)

          – นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

          – Political Buddhism in Southeast Asia (London: C. Hurst Co., 1977)

          – Political Activism of the Thai Buddhism (Singapore: Centre for Southeast Asian Studies,
            1982)

          – Buddhism and Political Legitimacy in Thailand, Laos and Cambodia (Bangkok:
            Chulalongkorn University Press, 1992)

          – Buddhist Approach to Development

ความเชี่ยวชาญ

          การปกครอง การเมือง สังคมวิทยาการเมือง

เกียรติคุณที่ได้รับ

– ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

          – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙)