ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๕
          – ปริญญาโท กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๓๐

          – ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๓๓

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการทำงานบริหาร

          – อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

ผลงานวิชาการ

          – หนังสือ คำอธิบายกฎหมายการคลัง, สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๑.

          – หนังสือ กฎหมายปกครองท้องถิ่น, สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๗.
          – หนังสือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐, สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.
          – โครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๔ (ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี ๒๕๔๖ จากสภาวิจัยแห่งชาติ)

          – โครงการวางระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการ (ก.พ.ค.) และเตรียมความพร้อมในการสรรหาคณะกรรมการ ก.พ.ค. และองค์คณะวินิจฉัย (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๙

          – โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๕๑.

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ