นายสงวน ลิ่วมโนมนต์

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (7th Top Ten of the class)

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Scholarship) Tulane สหรัฐอเมริกา

– ประกาศนียบัตรกฎหมายสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบ (SMU. Scholarship) ลาลส์ เทกซัส สหรัฐอเมริกา

– ประกาศนียบัตรกฎหมายระหว่างประเทศ ศาลโลกกรุงเฮก เนเธอร์แลนด์, (Hague Scholarship)

– เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

– ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.๑) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

– Cert. Arbitration (With Distiniquish) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

– Visiting Prof. Qingdao Law School, 2004

– Visiting Prof. Shantou Law School, 2005

– Visiting Prof. Shenzhen Law School, 2005

– Visiting Prof. Peking Law School, 2006

– Visiting Prof. Harbin Engineering U., 2006

– Visiting Prof. Kunming U. of Science & Technology, 2008

– Admirable Prof. of Law, Zhongnan U. of Economic Law, 2008

– Committee Member, WTO Center Shenzhen Government, 2005-2009

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – กรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

          – กรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

          – กรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์
          – กรรมการสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์

          – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

          – รองประธานคณะกรรมการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า

          – รองประธานคณะกรรมการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ สภาผู้แทนราษฎร

          – นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

          – ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

          – ผู้เชี่ยวชาญศาล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกา

          – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

          – ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

          – ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

          – ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

          – วุฒิสมาชิก

          – ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

          – ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

          – รองประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษากฎหมายกีดกันการค้าสหรัฐอเมริกา สภาผู้แทนราษฎร

          – รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยสุรนารี สภาผู้แทนราษฎร

          – กรรมาธิการร่างกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๒๘

          – ที่ปรึกษากฎหมายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          – อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
ผลงานวิชาการ

          – ผลกระทบจากกรณีกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกาและทรัพย์สินทางปัญญาอันมีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย, ๒๕๓๒

          – ประเทศไทยกับระเบียบการค้าภายใต้องค์การค้าโลก (GATT), ๒๕๓๘

          – กฎหมายการค้าโลก, ๒๕๓๙

          – เทคนิคการเจรจาต่อรองในการทำสัญญาข้ามชาติ : ปัญหาขัดแย้งวัฒนธรรมข้ามชาติ การเจรจากับนักลงทุนจีน,
๒๕๔๐

          – การประนีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการไทย-จีน, ๒๕๔๑

          – ข้อเสนอแนะทางรอดเศรษฐกิจไทยในกระแสเงินบาทลอยตัวและวิกฤติเศรษฐกิจระลอก ๒, ๒๕๔๑

          – พรรคการเมืองไทยกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสหัสวรรษใหม่

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น

          – “คนดีศรีสังคม” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

          – ผู้ว่าการภาคดีเด่น จากสโมสรไลออนส์สากล สหรัฐอเมริกา

          – โล่จากสภาทนายความ ในฐานะอดีตอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก