ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประวัติการศึกษา

          – นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.), ๒๕๒๔ – ปริญญาโท    

          – นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) (Kyoto University), ๒๕๒๘         

          – นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) (University of Washington), ๒๕๓๖
          – นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D (Law) ) (University of Washington), ๒๕๔๐

          – นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D (Law) ) (Kyoto University), ๒๕๔๗

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
         – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนโดยรัฐ (กระทรวงพาณิชย์)
         – กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
         – ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
         – ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะการค้าปลีกค้าส่ง (กระทรวงพาณิชย์)
         – ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

         –  คำอธิบายและกรณีศึกษา พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
         –  หลักกฎหมายและคำพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ
         –  คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
         –  Thailand, Co-author with Ian McEwin, In “COMPETITION LAW IN ASIA PACIFIC,” (Katrina Groshinski & CAITLIN DAVIES (eds.) 2015 pp. 689-714
         –  Sakda Thanicul, Emerging Economies and International Economic Law : A Case Study on Thailand, in Essay in Honour of Professor Ryuichi Ida, Shotaro Hamamoto, Hironobu Sakai, Akiho Shibata (eds.) BRILL/NIJHOFF, 2015,  pp.63-88
         –  Sakda Thanitcul, Competition in Thailand, CPI Antitrust Chronicle, August 2015.

เกียรติคุณที่ได้รับ

         – รางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๖ จากสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

         – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก