ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

ราชบัณฑิต  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายปกครอง สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๕
          – Master of Laws (LL.M.) University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗
          – Doctor of Juridical Science (J.S.D.) University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙

          – เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖
          – ประกาศนียบัตรวิชาป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐
          – วุฒิบัตรหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทจดทะเบียน (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. ๒๕๕๑
          – วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(รุ่นที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๔

          – ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันพระปกเกล้า

          – ผู้บรรยายพิเศษในสถานศึกษาต่าง ๆ

          – ประธานที่ปรึกษาคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงานบริหาร

          – เลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๕

          – รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘, พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙, พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน

          – ข้าราชการบำนาญ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

          – อุปนายกสยามสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)

          – ประธานกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เกียรติคุณที่ได้รับ

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ และศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – รางวัลผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสม จากราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๓๔)

          – รางวัลผู้บริหารพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ จากสมาคมข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. ๒๕๔๐)

          – รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. ๒๕๔๑)

          – ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔)

          – รางวัลบุษบกทองคำผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

          – ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขานิติศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๓๖

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๓๕

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕

         – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗