ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา สำนักธรรมศาสตร์การเมือง

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี  อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๐

          – ปริญญาเอก      ปริญญาเอก (Philosophy) มหาวิทยาลัยอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๖

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา

          – กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล

ผลงานวิชาการ

          – ความคิดเรื่องอนัตตาในพระสูตร : รายงานผลการวิจัย

          – คู่มือครู พระพุทธศาสนา ม. ๑ – ม. ๖

ความเชี่ยวชาญ

         – จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม

         – ปรัชญาการศึกษา

         – ปรัชญาการศึกษาไทย ๒๔๑๑-๒๔๗๕

         – ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ : แนวทางและปัญหา

         – ปรัชญาทรรศน์ : พุทธปรัชญา

         – ปรัชญาทั่วไป : มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต

         – พุทธปรัชญา

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก