ศาสตราจารย์ดร. วิชัย ศรีคำ

ประวัติการศึกษา

          – ปริญญาตรี (กศ.บ., ภูมิศาสตร์) วิชาโท: อังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             (วิทยาลัยวิชาการศึกษา): บางแสน  ชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)

          – ปริญญาตรี (น.บ., นิติศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง: กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๒๓)

          – Master’s Degree ( M.A.T., Geography) จาก Indiana University, Bloomington, Indiana,

            U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๑) (ทุน UNDP. Scholarship)

          – Doctoral Degree (Ph.D., Geography: Industrial Location Analysis) จาก University of

             Cincinnati, Cincinnati, Ohio, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๓o) (ทุน Teaching Assistantship Scholarship)

ภาคีสมาชิก วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ประเภทวิชาภูมิศาสตร์

            สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสภา

            กรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล (พ.ศ. ๒๕๓๗–ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาการ

            – อาจารย์ตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  กรุงเทพฯ ช่วยราชการที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

              จังหวัด ฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๑๔)

            – อาจารย์ตรี-โท  และอาจารย์ ๑ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๑๔–๒๕๑๗)

            – นักวิชาการศึกษา ๔  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๒๒–๒๕๒๓)

            – อาจารย์ประจำ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๓)

            – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

    (พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๔๖)

           – Associate Instructor (AI), Geography Department, Indiana University,

              Bloomington, Indiana, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๔–๒๕๒๖)

           – Teaching Assistant (TA), Geography Department, University of Cincinnati,

              Cincinnati, Ohio, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๓o)

 –  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     

    (พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๓)

                – ศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                  (พ.ศ. ๒๕๕๔–ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ     

ประวัติการทำงานบริหาร

                  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๓๔)

                –  คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๕)

                 – นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖)

ผลงานวิชาการ

             เขียนหนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน และเอกสารประกอบการสอน ๓๒ เล่ม งานวิจัย และบทความวิจัย ๑๑ เรื่อง บทความทางวิชาการ ๔๗ เรื่อง และจัดทำพจนานุกรมภูมิศาสตร์สากล ฉบับราชบัณฑิตยสถานร่วมกับคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมภูมิศาสตร์สากล ๑ เล่ม เช่น การวิจัยทางภูมิศาสตร์  ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม    ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน สถิติอนุมานทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตกรรมในประเทศไทย

ผลงานวิชาชีพ       –

สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

          การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน ทฤษฎีที่ตั้ง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สถิติทางภูมิศาสตร์ การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (G.I.S.)

เกียรติคุณที่ได้รับ

                   ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๘)

                   ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา(พ.ศ. ๒๕๖o)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                    ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีเกียรติยศยิ่งช้างเผือก (ประถมาภรณ์ ช้างเผือก:

                     ป.ช.) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ: ม.ว.ม.)

                     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕