ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร

ราชบัณฑิต        โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – กรรมการพัฒนาราชบัณฑิตยสภาเชิงรุกตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๒)

          – กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา (ผู้แทนสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง) (พ.ศ.

๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประวัติการศึกษา

– รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รร.นายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๑๗

– พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๙

– รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต(การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๐

– Ph.D.(Public Administration) New York University, U.S.A., พ.ศ. ๒๕๒๘

– ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๕

ประวัติการทำงานวิชาการ

–อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔๔)

–คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙)

–ศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๖๓)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

–ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗)

–ประธานกรรมการบริหารศูนย์ Southeast Asian Ministers of Education Organization,

Regional Center for Higher Education and Development (SEAMEO-RIHED) (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗)

–เลขาธิการสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๕๖)

–กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)

–ประธานมูลนิธิตากสินเพื่อพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๖๓)

ประวัติการทำงานบริหาร

– ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖)

– เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗)

– เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘)

– กรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๘)

ผลงานวิชาการ

– วรเดช จันทรศร (๒๕๖๒).รัฐประศาสนศาสตร์: ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารราชการแผ่นดิน.

กรุงเทพฯ: มูลนิธิตากสินเพื่อพัฒนาการศึกษา.

– วรเดช จันทรศร (๒๕๕๙).ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ,พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: พริกหวาน.

– วรเดช จันทรศร (๒๕๕๘).หลักการกำหนดนโยบายของรัฐ.กรุงเทพฯ: พริกหวาน.

– วรเดช จันทรศร (๒๕๕๔).การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

– วรเดช จันทรศร และ คณะ (๒๕๕๑).การศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

– วรเดช จันทรศร (๒๕๔๓).การขยายตัวของหน่วยงานในระบบราชการไทย: ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม,พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย.

– ฯลฯ

ผลงานวิชาชีพ

– เป็นผู้ริเริ่มและร่วมพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของหน่วยงานภาครัฐให้กับสำนักงาน ก.พ. โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

– เป็นผู้พัฒนาระบบมาตรฐานการปฎิบัติงานให้กับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

– เป็นกรรมการผู้ประเมินผลการให้รางวัลจากนายกรัฐมนตรี จังหวัดดีเด่นและส่วนราชการที่มีการบริหารและการจัดการดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ความเชี่ยวชาญ

– นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ

– การพัฒนาระบบบริหารราชการไทย

เกียรติคุณที่ได้รับ

– รางวัลจักรดาวดีเด่นด้านการบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕

– รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑

– โล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์ให้กับผู้มีอุปการคุณสูงยิ่งต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๔๗

          – มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ.๒๕๔๔