ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – Doctor of Arts (US History) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตต สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     – บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคอเมริกา

ผลงานวิชาการ

          – วงเดือน  นาราสัจจ์. “ประวัติศาสตร์ : วิธีการและพัฒนาการ.” กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)

          – วงเดือน  นาราสัจจ์. “ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา.” กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)

          – วงเดือน  นาราสัจจ์. “เหตุการณ์โลกปัจจุบัน”. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)

          – ผู้แปลและผู้ร่วมแปลในงานแปล ๒ เรื่อง ผู้แปลร่วมสารานุกรม Britannica Concise Edition บทความในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : อเมริกา (ราชบัณฑิตยสถาน) และบทความทางวิชาการประมาณ ๘ เรื่อง

ความเชี่ยวชาญ

          – ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
          – ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยประวัติศาสตร์

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – นายกสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๓๙-๒๕๔๒)

          –  ที่ปรึกษาสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๔๓-๒๕๔๘)