ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ราชบัณฑิต

 • ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
 • ศ. ดร.วิทย์ วิศทเวทย์
 • ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ
 • ศ.กีรติ บุญเจือ
 • ศ. ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก
 • ศ.สุมน อมรวิวัฒน์
 • ศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 • ศ. ดร.จุมพล สวัสดิยากร
 • ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
 • ศ.เพ็ชรี สุมิตร
 • ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์
 • ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
 • ศ. ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ
 • ศ.อดิศักดิ์ ทองบุญ
 • ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
 • ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 • ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม
 • ศ. ดร.ผลิน ภู่จรูญ
 • ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค
 • ผศ. ดร.ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง
 • ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
 • ศ. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
 • รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี
 • รศ.สิวลี ศิริไล
 • รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์
 • ศ. ดร.เดือน คำดี
 • รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
 • นายอนันต์ อนันตกูล
 • ศ. ดร.มนัส สุวรรณ
 • ศ. ดร.วรเดช จันทรศร

ภาคีสมาชิก

 • นายสมพร เทพสิทธา
 • ศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
 • ศ. ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
 • นายสงวน ลิ่วมโนมนต์
 • ศ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
 • ศ. ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
 • รศ. ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
 • รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา
 • ศ.สัญชัย สุวังบุตร
 • ผศ. ดร.วงเดือน นาราสัจจ์
 • ศ. ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
 • รศ. ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์
 • ศ. ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
 • ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • รศ. ดร.วนิดา ขำเขียว
 • ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด
 • ศ. ดร.ศักดา ธนิตกุล
 • ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
 • ศ. ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
 • ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 • รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
 • นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ
 • นางสุนันท์ ไทยลา
 • ศ.สุดาศิริ วศวงศ์
 • รศ. ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
 • นายกฤษฎา บุณยสมิต
 • ผศ.สุนัย ครองยุทธ
 • ดร.รวิช ตาแก้ว
 • ศ. ดร.ปราณี ทินกร
 • รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
 • ศ. ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
 • ศ. ดร.วิชัย ศรีคำ
 • ศ. ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล