ดร.รวิช ตาแก้ว

ภาคีสมาชิก  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาอัคฆวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

         – บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

          – ศิลปหัตถกรรม   ร.ร. ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

          – จิตรกรรมไทย   คณะศิลปะประจำชาติ ร.ร.เพาะช่าง

          – ปริญญาตรี ก.ศบ. (ศิลปศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          – ปริญญาโท  ค.ม. (ศิลปศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – ปริญญาเอก ปรด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          – นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          – กรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          – อนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

          – อนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

          – อนุกรรมาธิการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา (Social Movement) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

          – ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานครูและการประกันคุณภาพการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ผลงานวิชาการ

เว็บไซต์

– สารานุกรมปรัชญาและจริยศาสตร์ (htths://thamdimisukh.wordpress.com) (คณะทำงาน)

วารสาร

– วารสารปรัชญาอเนกประสงค์ (บรรณาธิการบริหาร)

เอกสาร

– อะไร คือ บรรดาศิลปะ

– บริบทแห่งการเรียนรู้

งานวิจัย

– สารานุกรมปรัชญาและจริยศาสตร์สู่ประชาชนคนทำดีมีสุข

– อิทธิพลแนวคิดปรัชญากับการพัฒนาการศึกษาไทย

– ร่างมาตรฐานการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

– ร่างกรอบการประเมินความเป็นพลเมืองไทยของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน