ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ

ราชบัณฑิต   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

          – ประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

          – การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

          – M.S. (Geography) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต สหรัฐอเมริกา

          – Ph.D. (Geography) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต สหรัฐอเมริกา

          – Diploma in Rural Surveys, I.T.C., ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – อาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – ศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงานบริหาร

          – ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ

          – เกณฑ์มาตรฐานการหลอมรวม ยุบรวม และยกฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

          – ดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

          – บทบาทของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค

          – โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง

          – บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เกียรติคุณที่ได้รับ

          – ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๘

          – ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูเทพสตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก