ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน

ภาคีสมาชิก  แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  สาขาวิชาอัคฆวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

          – อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานวิชาการ

          – ศาสตราจารย์วิทยาลัยนานาชาติพุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

          – ภัทรพร  สิริกาญจน. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคำเขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖.
          –  สนอดกราส, เอเดรียน. สัญลักษณ์แห่งพระสถูป (The Symbolism of the Stupa). พิมพ์ครั้งที่ ๒. แปลบางส่วนและบรรณาธิการโดย ภัทรพร  สิริกาญจน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อัมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๑.
          – มุลลิน, เกลน เอช. มรณสติแบบธิเบต (Death and Dying). พิมพ์ครั้งที่ ๒. แปลโดย ภัทรพร  สิริกาญจน. กรุงเทพฯ : ส่องศยามจำกัด, ๒๕๔๕.
          – ภัทรพร  สิริกาญจน. ความรู้พื้นฐานทางศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖.

          – ภัทรพร  สิริกาญจน.  การศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ในงานเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  กรุงเทพมหานคร : มิสเตอร์ก้อปปี้ (ประเทศไทย), ๒๕๕๔.

          – ภัทรพร  สิริกาญจน.  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗).

          – ภัทรพร  สิริกาญจน.  สนามความคิดแห่งการสืบค้น ความดี ความงาม และความจริง.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗).
          – Sirikanchana, Pataraporn. A Guide To Buddhist Monasteries and Meditation Centres in Thailand. Bangkok: The World Fellowship of Buddhists, 2004.

          – Sirikanchana, Pataraporn.  In Search of Thai Buddhism. Pathumthani : Thammasat Printing House, 2555/2012.

          – Sirikanchana, Pataraporn.  “Human Trafficking : A Morally Prohibited Activity In the Buddhist Ethics and the World Community.” Journal of the world Buddhist University, Vol. 13 No. 2 (July – December 2559/2016) : 1-22.

          – Sirikanchana, Pataraporn.  “The Spirit of Environmental Preservation in the Buddhist Teachings and Present-Day Thai life.” The Journal of Oriental Studies 27 (August 2017) : 184-191.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ