ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ปีที่สำเร็จการศึกษา 2517
 • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ปีที่สำเร็จการศึกษา 2522
 • ปริญญาเอก Ph.D. in International Development Education and Economics of Education, School of Education, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA., 2527

ภาคีสมาชิก       วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ

                    ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสภา

          กรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย

          กองธรรมศาสตร์และการการเมือง พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

ประวัติการทำงานวิชาการ-วิชาชีพ

      1. อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 – 2523

      2. อาจารย์ประจำภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527 – 2550

      3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
      คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

      4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2542 – 2546

      5. ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545 – 2546

      6. นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557

      7. ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา พ.ศ. 2552

      8. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2552 – 2556

ประวัติการทำงานบริหาร

1.เลขานุการฝ่ายกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517 – 2522

2.ผู้ชาวยหัวหน้าหน่วยทะเบียนกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 – 2522

3.หัวหน้าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 – 2536

4.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 – 2539

5.คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539-2543 และ พ.ศ. 2547 – 2551

6.ประธานสภาคณบดี คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542 – 2543 และ พ.ศ. 2548-2551

7.ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 พ.ศ. 2544 – 2547

8.กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2546 – 2549

9.กรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2551

10.กรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2551 – 2554

11.กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

ผลงานวิชาการ

          ตำราและหนังสือ

 • พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์. การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อโลกใบเล็ก. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวาน     กราฟฟิค จำกัด, 2552. จำนวน 620 หน้า
 • พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและ      สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, 2553. จำนวน 233 หน้า
 • พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์. การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์: พื้นฐานการศึกษาด้านประเด็นวิกฤตทางการศึกษา.      กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, 2553. จำนวน 144 หน้า

ผลงานวิชาชีพ

     บทความวิจัยในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

 1. Na Ayudhaya, S., Siribanpitak, P. and Sumettikun, P. 2016. Designing simulation for assessing                     people skills and competencies of school leaders in Thailand. ABAC Journal. 36(2): 1-19.
 2. Usaho, C., Siribanpitak, P. and Leelakitsub, S. 2016. Strategies for the equality and equity of                     budget allocation in basic education provision. International Journal of Humanities and               Social Science. 6(11): 146-152.
 3. Mattavarat, S., Viseshsiri, P. and Siribanpitak, P. 2017. Proposed policy for preparation

               of high quality primary school Teachers in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences.               38(2):105-110. http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2016.04.005

 • Siribanpitak, P. 2018. Interdisciplinary research agenda in education for national development.                  Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(2): 768-779.
 • Zhang, Q., Siribanpitak, P. and Charoenkul, N. 2018. Creative leadership strategies for primary                    school principals to promote teachers’ creativity in Guangxi, China, Kasetsart Journal of               Social Sciences. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.08.007

ความเชี่ยวชาญ

     1. การบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์

     2. การบริหารการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม

     3. การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา

     4. การวิจัยการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เกียรติคุณที่ได้รับ

 1. ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 ผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรทราชกุมารี, 2550
 2. Outstanding Executive, who’s who in Thailand, 2551
 3. คณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2552
 4. เกียรติคุณบัตรผู้ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
 5. กิตติบัตรประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
 6. ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2555
 7. ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2556
 8. เข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุกิตติคุณ” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คุรุสภา, 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2547

          ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550